A www.lorincze-hhalom.hu oldal a felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmaz, melyet a honlap használatával Ön tudomásul vesz.

Lőrincze Lajos Általános Iskola

Hegyeshalom

Elérhetőségek

Forás:

OM azonosító: 030647

Igazgató:
Tel:
96/568020

Iskola:
Tel:
96/220-100

E-mail:
lorincze.iskola@gmail.com

Web:
http://www.lorinczehhalom.hu

Versenyképes Tudásért Alapítvány

A Lőrincze Lajos Általános Iskola Hegyeshalom Alapítványa a VERSENYKÉPES TUDÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

adószám: 19112233-1-08

Kérjük támogassa adója 1 %-ával az iskolánkat!

Éves munkaterv 2023-24

A LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

MUNKATERVE

 

2023/24-es tanév

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Nusserné Bedő Gyöngyi ig.

A tantestület elfogadta: 2023. augusztus 31. (lásd: jegyzőkönyv)

A Szülői Munkaközösség, Intézményi Tanács véleményezte: 2023. szept. 12. (lásd: jegyzőkönyv)

A DÖK véleményezte:2023. szeptember 12-én (lásd: jegyzőkönyv)

 

 

 

Tartalom

 

 

1.) Az iskola működésének alapdokumentumai

2.) Pedagógiai folyamatok

     - célkitűzések

     - oktatási feladatok

     - nevelési feladatok

3.) Az iskola és környezetének kapcsolata

     a) Szülőkkel való kapcsolattartás

     b) A fenntartó és működtető Győri Tankerületi Központtal, a helyi Önkormányzattal,  egyesületekkel való kapcsolat

     c) Kapcsolat a zurndorfi, somorjai partneriskolával, valamint a Lőrincze iskolákkal        

     d) Anyanyelvápolók Országos Szövetségével

     e) Iskolai marketing koncepció

4.) A tanév helyi rendje

5.) Az iskolai munka feltételei

6.) Eseményterv

7.) Belső ellenőrzési terv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Az iskola működésének alapdokumentumai

A 2023/2024-es tanév oktatási- nevelési folyamatára vonatkozóan az alábbi törvények, rendeletek alkalmazására kerül sor:

A működés alapdokumentumai:

n  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.),

n  a pedagógusok új jogviszonyáról szóló 2023. évi LII. tv,

n  30/2023. (VIII.22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről

n  401/2023. (VIII.30) Korm. r.

n  kerettantervek kiadásáról szóló 51/2012. EMMI rendelet, (továbbiakban: KR],

n  a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. r., (továbbiakban: NAT);

n  5/2020. (I.31.) Korm. rendelet, amely a címében foglaltak szerint is a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításaként kerül bevezetésre. 

n  a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. ( X. 8.) EMMI rendelet

n  a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. (Vhr.)

n  a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. r.

n  326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet

n  5/2020. (I.31.) Korm. rendelet, amely a címében foglaltak szerint is a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításaként kerül bevezetésre. 

n  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

n  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)

n  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 

n  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

n  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXIII. törvény

n  Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend

 

2. Pedagógiai folyamatok

 

A 2022/23-as tanév összegző értékelése, megfelelés a kitűzött céloknak

l  A tanulók tanulási motivációjának fokozása, önismeret-, gondolkodás-, koncentráció-, kommunikációfejlesztés  osztályfőnöki és szaktárgyi órákon – folyamatos törekvés.

l  A digitális mérésekre felkészülés – lehetőség szerint teljesült

l  Német nyelv oktatás terén a tehetséggondozás fokozása – nyelvvizsga felkészítés, körzeti vers- és prózamondó  verseny szervezése – teljesült.

l  A környezeti/fenntarthatósági szemlélet megvalósítása, fejlesztése – megfelelően teljesült.

l  Közösségi nevelés  szinten tartása – jól teljesült.

l  Viselkedéskultúra, mint igényelt nevelési feladat –szünetek fegyelme, köszönés kultúrája, trágár beszéd visszaszorítása – megfelelően teljesült.

 

A 2023/24 – es tanév célkitűzései:

 

n  Kompetenciafejlesztés, digitális mérésekre felkészítés az eredményesség érdekében (értékelés ígérete)

n  Óvoda – iskola átmenet támogatása (kölcsönös látogatások)

n  A tanulók tanulási motivációjának fokozása, önismeret-, gondolkodás-, koncentráció-, kommunikációfejlesztés  osztályfőnöki és szaktárgyi órákon.

n  Motiváció tanórán kívüli programokkal (pl. tanulási feltételekhez kötött korcsolyázás)

n  A környezeti/fenntarthatósági szemlélet megvalósítása, fejlesztése.

 

Oktatási feladatok

- Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció/szövegértés, matematikai, digitális, természettudo - mányos kompetenciák fejlesztése

Ø  Intézményfejlesztési terv szerint

     - továbbtanulási

     - lemorzsolódási

     - hiányzási

     - kompetenciamérési mutatók javítása

                                    KÉPESSÉG SZERINTI FEJLESZTÉS

Fejlesztendő kompetenciák:

A tanulás kompetenciái

Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi

Digitális kompetenciák

Matematikai gondolkodási kompetencia

Személyes és társas kapcsolati komp.

Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság

      Munkavállalói, vállalkozói kompetencia

 

A tantárgyi programok része az osztály helyzetelemzésére épülő célok meghatározása.

A tantárgyi programok, foglalkozási tervek elkészítésének határideje: 2023. szeptember 15.

A 4. és 8. évfolyamokon  is a 2020. évi módosított NAT-ra épülő tantervek és tanmenetek az irányadók.

Felelős: szaktanárok, munkaközösség vezetők, int. vez.  

 Differenciált fejlesztés megvalósítása:

a) Gyógypedagógiai segítés – egészségügyi és pedagógiai rehabilitáció – feladata:

- A különleges bánásmódot igénylő SNI tanulók - enyhe fokban értelmi fogyatékos is-, szakértői bizottság véleménye alapján fejlesztésre szoruló tanulók integrált nevelésének, oktatásának biztosítása.

- Az integrált képzésben résztvevő nevelők tájékoztatása az alkalmazandó és elvárt követelményekről, értelmezéséről.

 Felelős: a ASZ gyógypedagógus.

b) Fejlesztő pedagógiai segítségadás

Egyéni fejlesztési terv alapján a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szerint fejlesztő pedagógiai segítséget nyújtunk az érintett BTMN tanulók felzárkóztatásához.

Felelős: igazgató, gyógypedagógus, tanítók, szaktanárok

c) Gyógytestnevelő alkalmazása szükség szerint

Szakorvos által gyógytestnevelésre javasolt tanulók ellátását végzi. 2023/24-es tanévre nem érkezett gyógytestnevelésre igény. Felelős: igazgató

d)  A nyelvtanítás eredményessége miatt kötelező tanórai foglalkozásokon csoportbontást a 3. évfolyam nemzetiségi német nyelv és irodalom  tantárgy csoportjánál és a 28 fős 7. osztály német nyelv tantárgy tanítása esetén tervezzük.

e) Az idegen nyelv elsajátítása érdekében,  tehetséggondozási céllal, német nyelv oktatására nyelvi szakkörök lehetőségét biztosítjuk igény szerint:

tantárgy

Évf.

Heti óraszám

pedagógus

Német nyelv

3-4.

1 ó

Vassné Pákozdi Gabriella

Német nyelv

5.

1 ó

Tóthné Gősi Erika

Német nyelv

6.

1 ó

Tóthné Gősi Erika

Német nyelv

7.

1. ó

Tóthné Gősi Erika

Német nyelv

8.

1.ó

Tóthné Gősi Erika

 

f) Szakkörök

1-4. évfolyamon: Énekkar, Furulya, Mese szakkör

5 – 8. évfolyamon: Beszélni nehéz!, Énekkar, Kézilabda, Labdarúgás I és II.

 Iskolai kóruspróbák ideje: szerda 14 – 16 óra.

g) Felzárkóztatások: igény szerint, az előző tanév belső mérése alapján (tantárgyfelosztás szerint), illetve a lemaradók számára

h) Tanulmányi versenyek

Az alább felsorolt, tervezett versenyeink várható költsége: nevezési díjak (alapítvány általi rendezés) + utazási költségek. A költségeket a fenntartó által meghatározott keretből és alapítványi forrásból rendezzük.

n  Barsi Ernő és a Tiszán innen Dunán túl Megyei Népdaléneklési verseny: 2024. március

n  Körzeti népdalverseny Hegyeshalomban: 2024. március

n  Körzeti vers és prózamondó verseny: 2023. november

n  Kiskörzeti tanulmányi verseny (1-4.): 2024. április

n  Kalmár László Matematika verseny: 2024. április.

n  Gerencsér Éva Anyanyelvi verseny: 2024. március

n  Anyanyelvápolók Országos Szövetsége által szervezett vetélkedő: 2024. március

n  Hevesy György Kémia verseny: 2024. március vége

n  Kaán Károly Természetismereti verseny: 2024. február

n  Anyanyelvi játékok vetélkedő: 2023. november 24.

n  Lőrincze kupa: 2023. november 24.

n  Ugrógála: 2023. szeptember

n  Mezei futóverseny: 2023. szeptember

n  Diákolimpia / labdarúgás: 2023. október

n  Diákolimpia / kézilabda: 2023. november

n  Diákolimpia / mezei futóverseny: 2024 március

n  Diákolimpia / atlétika: 2024. április vége.

n  Iskolai Bozsik program évente 4 alkalommal

n  „Szép Magyar Beszéd” verseny: 2023. december (iskolai forduló), 2024. január 30. (területi forduló)

n  Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei Helyesírási verseny: 2024. március (iskolai forduló) Megyei német nyelvű csapatverseny: 2024. április

n  Általános Iskolák Országos Német Nyelvi versenye: 2024. április

n  Német helyesírási és szépkiejtési verseny: 2024. április

n  Német vers- és prózamondó körzeti verseny: 2023. november

n  Schiller német szavalóverseny: 2024. május

n  Marót Rezső matematika verseny: 2024. március

n  Az ókor titkai történelmi vetélkedő: 2023. november

n  1848-as forradalom vetélkedő: 2024. március

n  Herman Ottó Kárpátmedencei Biológia verseny: 2024. február

 

 

 

Fenntartói vállalás:

Többletkötelezettség kategóriájának megnevezése

A fenntartóra háruló október 1-jei tanulói létszám alapján számolt többletkötelezettség egységára (egységár/tanuló)

Tanulmányi versenyhez kapcsolódó utazási költség

 484 Ft/tanuló

Saját szervezésű tanulmányi versenyhez kapcsolódó szervezési költség              

194 Ft/tanuló

Hagyományokhoz kapcsolódó rendezvények költsége                                

499 Ft/tanuló

Névadókhoz kapcsolódó rendezvények költsége                    

254 Ft/tanuló    

Tanulmányi kirándulások költsége                                  

 460 Ft/tanuló  

Tehetséggondozáshoz kapcsolódó költség                    

 86 Ft/tanuló     

 

Országos és iskolai mérések:

 

4. és 5. o

matemat. + szövegértés

1 nap 2x30 perc

7. o

matem. + szövegért. + term.tud. + német nyelv

2 nap 4 x 45 perc/nap

6.

matem. + szövegért. + term.tud. + német

 2 nap 4 x 45 perc/nap

8.

matem. + szövegért. + term.tud. + német nyelv

2 nap 4 x 45 perc/nap

kimeneti

2024.

05.1 6 – 06.03.

2024.

03. 04 – 22.

2024.

03.25 – 04. 24

2024.

04.25 – 05.15.

próbamérés

történelem és digitális kultúra tárgyakból

 (2 x 35 perc)

 

09.25 – 10.18.

2023. 10. 01.

09.25 – 10.27.

2023. 10. 02.

09.25 – 10.27.

8.a: 2023. 10. 02.

8.b: 2023. 10. 06.

                 

- fizikai állapot 5 – 8. évf.: 01. 09 – 05. 10. (05.31-ig feltölteni)

- pályaválasztási képesség 8.o: 09.19 – 10.11

- DIFER szándékfelmérés 10.13-ig, létszámjelentés 10. 27-ig, mérés 12. 08-ig

Ø  Szakmai ell.: a 2020. évi módosított NAT bevezetése

     

Belső mérések: 5., 7. évfolyam végén matematika és szövegértés (eredmények felhasználása a következő tanév tanmenetének tervezésekor)

Felelős: ig., munkaköz.vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok

2024. évi pedagógus minősítési eljárásban részt vevők száma: - fő

Országos szakmai /2024. évre tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt:

 - vezetői tanfelügyelet

- intézményi tanfelügyelet

Pedagógus minősítésben és országos szakmai ellenőrzésben részt vevők várható időbeosztása:

1 fő szakértő számára szakértői feladatokra kijelölt nap: péntek.

Elrendelt tanórái: 25 óra = 20 ó + 5 túlóra.

 

Mindennapos testnevelés

Mindennapos testnevelés érdekében 1-8. évfolyamon heti 5 testnevelés óra van. A sajátos helyzetünk miatt – iskola-tornacsarnok távolsága kb. 1 km – 2 óra egyben tartva heti egy napon, szakmailag indokolt.

Az úszásoktatásra az I. turnusban: 5. o.,  II. turnusban: 3 a és 3.b osztály úszik szerda – csütörtök napokon.

 

Nevelési feladatok

Személyiségfejlesztés – önismeret, tanulási motiváció

Közösségfejlesztés -  társas kapcsolatok

     Nevelési értekezlet:

 1. A tanulók tanulási motivációja

Felelős: igazgató, munkaköz. vezetők.  Határideje: 2023. december  21.

 2. Neveltségi mérés: A tanulási motiváció felmérése, értékelése

Felelős: igazgató, munkaköz. vezetők.  Határideje: 2024. február 28.

 

A felsorolt fejlesztések megvalósításához jól kiforrott szervezeti kereteink, erkölcsi nevelőerővel bíró hagyományaink vannak. A meglévő, jól működő hagyományokra építve, igyekszünk a reális igények, társadalmi elvárások alapján új elemekkel gazdagítani a programjainkat.

Megvalósítási formák:

o   Iskolai szintű kirándulás (Hegyeshalom környéke)

            Felelős:  ig. helyettes, munkaköz. vez., pedagógusok

o   Anyanyelvi játékok címmel vetélkedő szervezése (kiskörzeti szinten)

            Felelős: Bognár Mária

o   Népdaléneklési verseny (kiskörzeti szinten). Felelős: Stuthné Salzer Erika         

o   Lőrincze- nap /diáknap megszervezése

               Felelős: igazgató, ig, helyettes, munkaközösség vezetők, DÖK-támogató tanár

o   Alsós projekthét a környezetvédelem jegyében

            Felelős: tanító munkaközösség vezető

o   Ökoprogramok 5-8. évfolyam részére a környezetvédelem jegyében

       Főbb témáink projektfoglalkozások keretében kerülnek feldolgozásra az éves munkatervben meghatározott napokon. Az 1-4. és 5-8. évfolyamok számára külön szervezzük, a fenntarthatóságra nevelés hangsúlyozásával. Témáink:

-        Víz

-        Föld

-        Madarak és fák

Feladatok a megvalósításhoz: saját készítésű, figyelem felkeltő kisfilm megtekintése;  versek/dalok/fogalmazások/ írása, plakátok készítése, szólások és közmondások értelmezése adott témában; online tesztek kitöltése; öko-kiállítás; vetélkedők; hulladékszobrok/ hulladékokból használati tárgyak készítése; kísérletek vízzel; témafeldolgozás községünk lakott területén kívül: pl. környezet szépítése, szelektív szigetek feltérképezése/használata, madárles, hulladékdetektívek munkában, környezetünk természetes vizeinek vizsgálata, szennyvíztelep látogatása. Az iskolánkban kihelyezett szelektív gyűjtők és a flakonpréselő használatával kapcsolatos vetélkedők.

            Felelős:munkaközösség vezetők

o   Iskolai sportnap.  Felelős: Bálintfi István és a munkaközösség vezetők

o   Projektnap az Öveges laborban; felelős: igazgató, szaktanárok

o   Pedagógus kirándulás.  Felelős: KT

o   Aktív részvétel a községi ünnepségeken

            Felelős: igazgató, KT, könyvtáros tanár, magyar szakos tanárok

o   Körzeti tanulmányi verseny alsósoknak

            Felelős: tanítói munkaközösség vezető

o   Márton napi felvonulás.  Felelős: Vassné Pákozdi Gabriella

o   Koszorúzás névadónk sírjánál Budapesten. Felelős: DÖK- támogató tanár.

o   Kapcsolattartás a Lőrincze iskolákkal 

          Felelős: igazgató

o          Nemzeti összetartozás – megemlékezés, Nemzeti összetartozás Határtalanul! – témanap 5-8. évf. számára

o          Kapcsolattartás a zurndorfi testvériskolával

            Felelős:  igazgató helyettes, német nyelv tanárok

o          Kapcsolattartás a szlovákiai magyar iskolával, Somorja: Corvin M. Iskola.

           Felelős: igazgató.

o   Táncoktatás (T-Dance) támogatása tanterem, helybiztosítással, kapcsolattartás segítése a diákok és az oktatók között. Fellépési lehetőségek biztosítása az iskolai ünnepségeken.

            Felelős: igazgató

o   Őszköszöntő és Nyárcsalogató fesztivál – Egészségnap arculattal - szervezése a szülőkkel közösen.

            Felelős: igazg., ig.h., munkaközösség vezetők, DÖK-támogató tanár, pedagógusok

            Felelős: igazgató helyettes

o   Színházlátogatások 1-4. évfolyam számára október és március hónapokban. 

            Felelős: Göcsei Karolina

o   Pályaorientációs nap. Felelős: igazgató, osztályfőnökök

o   Lázár Ervin programok, lebonyolítás a fenntartó által jelzett időben és programokkal.

            Felelős: Baginé Tóth Tünde és az osztályfőnökök

o   Német nyelvű, körzeti vers- és prózamondó verseny szervezése

            Felelős: Tóthné Gősi Erika Klára, Vassné Pákozdi Gabriella

o   Egészséghét-témahét

            Felelős: ig., ig.h., munkaközösségvezetők, pedagógusok

            Ideje: 2023. október 9-13. és 2024.április 22-26. (fenntarthatósági témahét)

Kirándulások:

-      Tanulmányi kirándulások: 1 napos kirándulások osztályonként, szülői hozzájárulással (anyagi gondok esetén Önkormányzati támogatással), 2 fő kísérő pedagógussal május hónapban vagy őszi Erzsébet táborral kiváltható. Osztálykirándulások tervezett ideje, helye:

       

osztály

ideje

helye

közlekedési eszköz

1.a

2024. 05. 08.

Győr

autóbusz

2.a

2024. 05. 15.

Fertőd

autóbusz

2.b

2024. 05. 15.

Fertőd

autóbusz

3.a

2024. 05. 22.

Mosonmagyaróvár

kerékpár

3.b

2024. 05. 22.

Mosonmagyaróvár

kerékpár

4.a

2024. 05. 16.

Budapest

vonat

4.b

2024. 05. 16.

Budapest

vonat

5.a

2024. 05. 17.

Pápa

vonat

6.a

2024. 05. 09.

Nagyvázsony

autóbusz

7.a

2024. 05. 29 – 31..

Határtalanul! Szlovákia

autóbusz

8.a

2024. 05. 07.

Budapest

vonat

8.b

2024. 05. 07.

Budapest

vonat

 

 Napközis nevelőmunka

A 2023/24-es tanévre  az 1-4. osztályokból  82 fő tanuló szülője kérte a napközit, tanulószobát 17 tanulóra. 3 napközis csoportban és 1 tanulószobás csoportban történik a délutáni feladatellátás.

I.                napközis csoport: 1-4. osztályok tanulóival, csoportvezető: Nusser Katalin

II.              napközis csoport: a 2.a és 2.b osztály tanulóival, csoport vezető – Gábriel Anett

III.            napközis csoport: a 3.a, 3.b osztály tanulóival, csoportvezető: Tolnai Kata

A szabadtéri játékos, sport, mozgásos foglalkozás továbbra is hangsúlyt kap.

A tanulószoba (5-8. évf.) a tanulói felügyeletet igénylők tanulmányi munkáját szolgálja. Csoportvezető: Jenőffy Gábor. Feladatunk a tanulószobás gyerekek létszámának gyarapítása, a hatékony segítésük fokozása.

 

 A DÖK-szerepe a fejlesztésben

A közösségfejlesztés érdekében különféle szabadidős tevékenységeket szervezünk az érdeklődő diákok számára. A DÖK-képviselők aktív bevonásával gyűjtjük össze a programokra vonatkozó igényeket, illetve a megvalósításban is tevékeny részvételt biztosítunk számukra.

A farsangi Télűző nap (tanítás nélküli munkanap) programjának tervezése a DÖK bevonásával készüljön, figyelembe véve az előző évek tapasztalatait.

Határidő a programterv elkészítésére: 2023. szeptember 30.

Felelős: Ig., DÖK-támogató tanár

 

A tanulás tanítása projekt alkalmazása

A projektet osztályfőnöki órák és szaktárgyi órák keretében kerül megvalósításra (hatékony önálló tanulás), melyet folytatunk az eredményes tanulás érdekében. Továbbá a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése feladatokon keresztül: emlékezet, gondolkodás, koncentráció.

Határidő a projektterv összeállítására (az osztályfőnöki terv, munkaközösségi terv mellékleteként): 2023. szeptember 30.

Felelős: osztályfőnökök (5-8.), munkaközösség vezető

 

Közösségfejlesztés

 Lőrincze - nap

A nap tartalma adjon lehetőséget az iskolához való pozitív érzelmi viszony, identitástudat fokozásához, értékes, ötletes programokkal gazdagítsa a diákokat. A Lőrincze napon anyanyelvi játékos feladatokon kívül egészségnevelés, viselkedéskultúra programokat tervezünk forgószínpadi változatossággal.

Határidő a program összeállítására: 2023. november 17.

Felelős: igazgató, munkaközösség vezetők, DÖK-támogató tanár

 Iskolai kirándulás

    Tavasszal szervezzük, Hegyeshalom természeti környezetének, történelmének megismerésére irányul, játékos feladatokkal, akadályversennyel.  

       Felelős: ig., ig.h., munkaközösségvezetők, osztályfőnökök

 Iskolai sportnap

 Sportvetélkedő vegyes csapatokkal 1-8. évf.

      Felelős: igazgató, DÖK-támogató tanár, testnevelő tanár, munkaközösség vezetők, ofők

  Őszköszöntő, Nyárcsalogató egészségfejlesztési arculattal 

      Felelős: ig., ig.h., munkaköz.vez., DÖK-támogató, pedagógusok

 

 Egészségnevelés, környezeti-, fenntarthatóságra nevelés

Egészségnevelés: félévente 1 egészségnap + októberben és áprilisban egészségnevelési témahét

Környezeti nevelés:

         - 1-4. osztály: projekthét keretében, ideje: a tanév utolsó hete

         - 5-8. osztály projektnapok keretében a nevezetes napon.

A Víz napja, Föld napja, Madarak és fák napja rövid megemlékezéssel kerül a tanulók figyelmébe.

        Határidő a projektnapok összeállítására:2024. szeptember 30..

        A munkaközösségi tervek mellékleteként

        Felelős: munkaközösségi vezetők

Továbbá a mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimnázium felajánlása alapján Öveges projektnapra (1 nap) kerül sor a természettudományos tárgyak innovatív oktatása céljából.

 

 Etika/ hit - és erkölcstan oktatása

A szülői nyilatkozatok, kérelmek alapján megszerveztük a hit-  erkölcstanoktatást, tájékoztattuk az egyházi képviselőket a jelentkezőkről.

Igény szerint tantermet biztosítunk a hitoktatáshoz, az egyházi képviselők által kijelölt időpontra nem szervezünk rá iskolai programot.

 

Iskolai ünnepségek, megemlékezések

Az ünnepségek rendjének megtervezése, forgatókönyve az alsó és a pedagógiai munkaközösség munkatervének része.

Iskolai ünnepségek:

-        Tanévnyitó ünnepély: 2023. aug. 31.

-        Október 23-i Nemzeti ünnep: 2023. okt. 20.

-        Március 15-i Nemzeti ünnep:2024. március 14.

-        Ballagás: 2024. június 22. 10 óra

-        Tanévzáró ünnepély: 2024. június 22. 18 óra

Megemlékezések és várható idejük:

-        Aradi vértanúk napja: 2023. október 6.

-        Karácsonyi ünnepség 2023. december 21.

-        Magyar nyelv napja: 2023. november 13.

-        Magyar kultúra napja: 2024. január 22.

-        Költészet napja: 2024. április 11.

-        A víz világnapja: 2024. március 22.

-        Föld napja: 2024. április 22.

-        Madarak és fák napja: 2024. május 10.

-        Diktatúrák áldozatai: 2024. február 23.

-        Holokauszt áldozatai: 2024. április 16.

-        Nemzeti Összetartozás napja 2024. június 4.  Határtalanul! - témanap

 

3. Az iskola és környezetének kapcsolata

 

Aktuális pályázatok:

n  Gyümölcsprogram

n  Erzsébet-tábor

n  Határtalanul! Tervezett ideje: 2024. május 29 – 31.

n  Ökoiskola

A tanulók hatékony oktatása-nevelése csak a szülők közösségével való, bizalmon alapuló együttműködéssel valósítható meg. Ennek érdekében törekednünk kell a szülők számára:

- az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról minél teljesebb körű információt nyújtani,

- a szülők építő kritikáját, észrevételeit, igényeit – elégedettségét, elvárásait- lehetőségeinkhez mérten szem előtt tartani, tervezésünk, munkánk során beépíteni.

     a) Szülőkkel való kapcsolattartás

Szülői értekezletek:

Jellege

Határidő

Téma

Felelős

Összevont szülői értekezlet

Intézményi Tanács ért.

2023. szept. 12.

- A 2022/23-as tanévről beszámoló

- A 2023/24-es tanév munkatervének ismertetése

- Aktuális feladatok

 igazgató

 

 

 

Osztályszülői ért.

2023.

szept. 18-21.

-SZM megválasztása

- tanulmányi kirándulás, nevelési ismeretek megbeszélése;

- a tanulási problémák megbeszélése, tanácsok

 

osztályfőnökök

Évfolyam szülői ért.

8. évf. részére

 

7. évf. részére

2023. okt. 16.

A középiskolai felvételi eljárás rendje (szülők és tanulók részére)

Írásos tájékoztató az eljárás rendjéről

Igazgató, ig. helyettes

Összevont szülői értekezlet

Intézményi Tanács ért.

2024. febr. 5.

Beszámoló az I. félévről.

- Aktuális: Farsang.

Igazgató

Osztályszülői ért.

2024. febr. 12-15.

Az első félév tanulmányi helyzete

Javasolt és aktuális témák.

osztályfőnökök

Beiskolázási szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek

2024. márc. 4.

Az iskola Pedagógiai programja

Taneszközök

Eredményeink

igazgató, elsős osztálytanítók

Rendkívüli szülői ért.

    Szükség szerinti időpont és téma

 

Fogadóórák:

-        2023. november  20 -27.

-        2024. április 22-26.

Nyílt nap:

-        2023. november 14 – 15. az első két tanítási órában (3 – 8. évf. )

-        2024. március 19. az első tanítási órában (1 – 2. évf.)

SZM-mel való kapcsolattartás:

Cél: A Szülői munkaközösséggel való együttműködés az iskola, a tanulók minél hatékonyabb ellátása érdekében a szülői munkaközösségi értekezleteken kívül egyéb kötetlen formában is megvalósulhat. Pl.:

- papírgyűjtés

- Őszköszöntő

- adventi vásár

- farsangi bálok, télűzés

- Nyárcsalogató

- iskolai kirándulás 

b) Fenntartóval, Önkormányzattal, helyi egyesületekkel

A fenntartóval korrekt munkakapcsolat legyen továbbra is, mely a határidőre történő adatszolgáltatásban nyilvánul meg elsősorban.

A községi rendezvényeken –az elvárásoknak megfelelően- szervezőként, részt vevőként az iskola pedagógusai és tanulói képviselik az intézményt. A községi ünnepségekből is kivesszük a részünket: tanulóink szereplésével, pedagógus kolléga ünnepi beszédével: Aradi vértanúk, Március 15., Hősök napja,  Idősek napja és egyéb programok: Községi főzőverseny, Advent, Télűzés.

Hasonló módon aktív kapcsolatot tartunk a helyi egyesületekkel, közösségekkel. Meghívásaiknak igyekszünk eleget tenni, az együttműködést szorgalmazzuk.

Felelős: igazgató, Közalkalmazotti Tanács

c) Kapcsolat a zurndorfi és somorjai partneriskolával, valamint a Lőrincze iskolákkal

- a zurndorfi partneriskolába a tanév első félévében 10 fő hegyeshalmi tanuló utazik 2-3 tanítási napra nyelvgyakorlás céljából, majd a második félévben az ausztriai diákokat mi látjuk vendégül;

- a Lőrincze-kupára meghívjuk az osztrák diákokat, valamint a szentgáli iskola tanulóit is;

- az előző években elkezdett partnerkapcsolat a somorjai iskolával  folytatódna: meghívjuk az Anyanyelvi játékok vetélkedőre, valamint a Lőrincze kupára a somorjai tanulókat, esetleg a Nyárcsalogatóra,  illetve a mi iskolánk küldöttsége ellátogat Somorjára a Corvin napokra.

d) Kapcsolat az Anyanyelvápolók Országos Szövetségével

- részvétel a Szövetség által szervezett nemzetközi Anyanyelvi napon/vetélkedőn Budapesten

- a Beszélni nehéz! és az Anyanyelvi szakkör végzi a Szövetség Anyanyelvi műsoraiban megadott rejtvények, példamondatok megoldását.

- nyári Anyanyelvi táborban jutalmazás céllal motivált tanuló részt vehet (Alapítványi támogatással).

 e) Iskolai marketing koncepció

- Nyílt tanítási órák

- Szülői értekezletek

- Falu TV – iskolai programok, képek rendezvényekről

- Kisalföld c. napilapban cikkek, képek

- Iskolai honlap

- Versenyeredmények publikálása

Az intézményben folyó munka elismertsége érdekében a marketing tevékenységnek lényeges a szerepe.

Felelős: igazgató, igazgató helyettes, munkaközösség vezetők, iskolatitkár.

 

 

4. Tanév helyi rendje

l  180 napos tanév (4 tanítás nélküli munkanap)

l  Első tanítási nap: 2023. szept. 1.(péntek)

l  Őszi szünet: 2023.10.27 (péntek) – 11.06. (hétfő)

l  Téli szünet: 2023.12. 21 (csütörtök) – 01.08. (hétfő)

l  Tavaszi szünet: 2024. 03. 27 (szerda) – 04. 08.(hétfő)

l  Félév zárása: 2024. jan.19. (január 26.)

l  Év zárása: 2024. jún. 21. (péntek)

 

Tanítás nélküli munkanapok:

1. nap - 2023. szeptember 29. – Tantestületi szervezetfejlesztés

        Felelős: ig., KT

2. nap – 2023. december 20. szerda – Pályaorientációs nap

        Felelős: ig., ofők,  szaktanárok

3. nap – 2024. február 19. – Télűzés/DÖK – programok

        Felelős: ig., DÖK-támogató ped., munkaköz.vezetők

4. nap - 2024. február 20.  - Nevelési értekezlet – A tanulók tanulási motivációja

        Felelős: ig., munkaköz. vezetők

 

            Pályaorientációs nap programja:

-        Önismereti tréning osztálykeretben. Felelős: ofő

-        Szakmák bemutatója (video segítségével). Felelős: ofő

-        Üzem-, szolgáltatás-, gazdasági vállalkozás látogatása vagy iskolai bemutatóra meghívása. Felelős: ofő

  

      Tanítási nap keretében:

Tanulmányi kirándulás

Lőrincze nap

            Projektnapok (Alsós projekthét, Zöld-programok projektnapjai, Öveges projekt)

            Iskolai kirándulás

            Sportnap

5. Az iskolai munka személyi feltételei

 

-  19 fő pedagógus (17 fő határozatlan idejű (ebből 1 fő távol)+ 2 fő határozott idejű)

-        18 fő teljes munkaidős + 1 fő áttanító (Morvainé HE)

-        SNI – ellátásra: 1 fő óraadó logopédus + 1 fő utazó autizmus specifikus gyógyped.

- Óraadó más iskolában: 3 fő (3 ó földrajz, 3 ó kémia, 3 ó biológia)

- Egy osztályra jutó tanuló létszám: 235/12 = 19,6 fő/osztály

- Egy pedagógusra jutó tanuló létszám: 235/18 fő = 13,1 fő tanuló/pedagógus

 

 

6. Eseményterv

Dátum

Esemény

Felelős

2023. augusztus 22.

Alakuló értekezlet

ig., ig.h.

2023. augusztus 28.

Gólyanap

BTT

2023. augusztus 31.

Tanévnyitó értekezlet

igazgató

2023. augusztus 31.

Tanévnyitó ünnepély

ig., elsős ofő., 8-os ofő, BI.,  JG

2023. szeptember 6-8.

Erzsébet-tábor

BI

2023. szeptember 9.

Községi főzőverseny

 ig., igh., KT.

2023. szeptember 12.

Összevont szülői értekezlet

igazgató

2023  szeptember 12.

DÖK alakuló értekezlet

ig., DÖK – támogató

2023. szeptember 18– 21.

Szülői értekezletek

osztályfőnökök

2023. szeptember 28. (30.)

Népmese napja – népmese programok

MMA munkaköz. vez.+ tanítók

2023. szeptember 28.

Őszköszöntő

ig., igh., mk.vez., DÖK

2023. szeptember 29.

Tanítás nélküli munkanap (szervezetfejlesztés)

ig., KT- GK

2023. október 6.

Aradi vértanúkra emlékezünk /iskolai és községi megemlékezés

BLG és 7.a 

2023. október 9 – 13.

Egészséghét: Baleset-megelőzés / közlekedési ismeretek, egészségfejlesztés, szerfogyasztással kapcsolatos ismeretek „Szertelen” nap Mosonmagyaróváron

munkaközösség vezetők, pedagógusok

2023. október 11.

Koszorúzás Bp-en a névadó sírjánál

DÖK - BI

2023. október 13.

Difer-szándék felmérés az 1. évfolyamon

BTT

2023. október 16.

8. évf.: pályaválasztási szülői értekezlet, 7. évf. írásbeli tájékoztatása

igazgató, 7-8. évf. osztályfőnökök

2023. október 27.

Iskolai ünnepség: 1956-os forradalom

8. o +  osztályfőnök

2023. október 27 – nov.6.)

Őszi szünet

 

2023. október 27.

DIFER - jelentés

ig.

2023. november 9.

Körzeti német vers- és prózamondó verseny

ig., igh.., VPG, TGE,

2023. november 10. (11.)

Márton nap

igh., VPG

2023. november 13.

Magyar Nyelv Napja / megemlékezés

Bognár Mária

2023. november 14-15.

Nyílt nap (3-8. évf. )

igh., osztályfőnökök

2023. november 24.

Lőrincze nap / anyanyelvi játékok, vetélkedő, Lőrincze-kupa

ig., igh., Bálintfi I., B.M., BTT., munkaköz. vezetők

2023. november 20 – 27.

Fogadó óra

osztályfőnökök, szaktanárok

2023. Advent (dec. 3 -tól)

Péntekenként adventi gyertyagyújtás

MMA, alsós osztályok

2023. december 8.

Játékdélután/Mikulásbál

DIFER –mérés határideje

Tanító munkaközösség/

DÖK, 6. évf., 

2023. december 10.

Községi Advent

ig., igh., 3. évf., osztályfőnökök

2023. december 20.

Tanítás nélküli munkanap – Pályaorientációs nap

ig., osztályfőnökök

2023. december 21.

Karácsonyi ünnepség

mk. vez. + ofők

2023. december 23. (szombat)

Községi Advent

SSE

2023. december 21 – 2024. január 8.

Téli szünet

 

2024. január 19.

Újévi koncert

ig., igh., Stuthné S. Erika

2024. január 22.

Magyar Kultúra Napja / megemlékezés

BLG  munkaköz. vezető

2024. január 19.

Az első félév vége

 

2024. január 26.

Értesítők kiadása/

osztályfőnökök

2024. február 5.

Összevont szülői értekezlet

igazgató

2024. február 12-15.

Szülői értekezletek

osztályfőnökök,

2024. február 19 - 20.

Tanítás nélküli munkanap

(Télűzés / Nevelési értekezlet)

ig., igh., munkaköz. vezetők,  ofők., DÖK támogató

2024. február 23. (25.)

Diktatúrák áldozatai- megemlékezés

BLG

2024. március 4 – június 3.

Országos mérések 4-8. évf.

 

2024. március 4.

Beiskolázási szülői értekezlet

ig., leendő ofők

2024. március 5.

Népdaléneklési verseny

ig., Stuthné S. Erika

2024. március 14.

Iskolai ünnepély

4. o. + ofő

2024. március 19.

Nyílt tanítási órák az 1-2. évfolyamon

ig., igh., tanítók

2024. március 22.

Víz világnapja / megemlékezés, projektnap: 5-8. osztályoknak

ig., BLG, szaktanárok

2024. március 27 –április 8.

Tavaszi szünet

 

2024. április 11.

Költészet napja

Tóthné Gősi E.

2024. április 16.

Holokauszt áldozatai / megemlékezés

BLG

2024. április 22.

Föld napja / megemlékezés /projektnap 5-8. osztályoknak

ig., BLG, szaktanárok

2024. április 22-26.

Egészséghét: Baleset-megelőzés / közlekedési ismeretek, egészségfejlesztés/ szerfogyasztással kapcsolatos ismeretek

munkaköz. vezetők, pedagógusok

2024. április

Körzeti tanulmányi verseny (1-4. évf.)

MMA munkaköz. vezető, alsós munkaközösség

2024. április 22-26.

Fogadóórák

igh., pedagógusok

2024. május 10.

Madarak és fák napja / megemlékezés/ projektnap 5-8. osztályoknak

 

ig., BLG, szaktanárok

2024. június 4.

Nemzeti Összetartozás Napja / megemlékezés

7.o + ofők

2024. június 14.

Iskolai gálaműsor

ig., igh., munkaköz. vezetők, osztályfőnökök

2024. június 17.

Iskolai sportnap - Nyárcsalogató

ig., igh., munkaköz. vezetők, DÖK, pedagógusok.,,

2024. június 18 – 21.

Fenntarthatósági projektnapok

munkaköz. vez., pedagógusok

2024. június 19.

Búcsúbál

7-8. osztály + ofők

2024. június 22.

Ballagás

osztályfőnökök

2024. június 22.

Tanévzáró ünnepély

igazgató, 7-es ofők

2024. június 26.

Tanévzáró értekezlet

igazgató

 

 

 

 

 

7. Belső ellenőrzési terv

A 2023/24-es tanévben önértékelést intézményi szinten tervezünk.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: intézményvezető

Az önértékelési folyamat elemei (óralátogatás, interjú, kérdőívek) szerves részét képezik a belső ellenőrzésnek. Egyéb ellenőrzések az alábbiak szerint:

 

 

SZEPTEMBER

Bizonyítvány, törzslap,

e- naplók, csoportlétszámok. Ügyelet

 

Felelős: ig., ig. helyettes

 

OKTÓBER

Tantárgyi programok,

Foglalkozási tervek, e-naplók,

Felelős: munkaközösség vezetők, ig. helyettes

 

NOVEMBER

Napközi foglalkozások:

tanulási idő. Ügyelet

Óralátogatás: 4. és 6. osztályban. Tantermek tisztasága

 

Felelős: igazgató, ig.h.

 

DECEMBER

Osztályzatok száma

e -  naplók adminisztrációja

Felelős: ig. helyettes

 

JANUÁR

Félévi adminisztrációk, eredmények értékelése. e - ellenőrzők

Szakkörök, korrepetálások jelenléte

 

Ig., ig.h.

 

FEBRUÁR

Tanórák: interaktív tábla használata, munkaformák, munkafegyelem

Óralátogatás a 2 -3. osztályban

Felelős: igazgató, ig.h., munkaközösség vezetők

MÁRCIUS

Naplók, ügyelet

A munkaidő betartásának ellenőrzése

Felelős: ig. helyettes

ÁPRILIS

Tanórán kívüli foglalkozások: hiányzások ellenőrzése

Óralátogatás az 1.a osztályban, az olvasás felmérése

Felelős: ig. helyettes

MÁJUS

e - naplók: adminisztráció,

osztályzatok mennyisége

Felelős: ig. helyettes

JÚNIUS

Naplók, bizonyítványok, törzslapok

Felelős: ig., ig. helyettes

 

A belső ellenőrzés területei az iskolában

 

I.

Pedagógia

II.

Tanügyigazgatás

III.

Munkáltatói feladatok

IV:

Gazdálkodás

V.

PR- tevékenység

VI.

Egyéb

Lásd. „A pedagógiai ellenőrzés színterei” c. táblázatot.

·       Naplók, anyakönyvek

·       Házi feladatok és dolgozatfüzetek

·       Statisztika (étkezés + segélyezés)

·       Tantárgyfelosztás, órarend

·       Mulasztások pontos jelölése, összesítése hetente, majd havonta és félévente

·       Beiratkozás

·       Beiskolázás

·       Vizsgák megszervezése

·       Tanév rendje

·       Átruházott jogkörök ellenőrzése (munkaközösség-vezető, igazgatóhelyettes)

·       Személyzeti munka (besorolás, átsorolás, jubileumi jutalom, jutalmazás, megbízás)

·       A munkaidő pontos betartása

·       Technikai dolgozók munkavégzése

·       Pályakezdő kollégák

·       Új kollégák

·       Beszerzések

·       AV-eszközök nyilvántartása és karbantartása, pótlása, állaga

·       Szakleltárak

·       Karbantartás

·       Biztonságtechnikai előírások betartása

·       Túlóra, helyettesítés elszámolása

·       besorolások

·       Az iskola közéleti tevékenysége

·       Az iskola menedzselése

·       Kapcsolattartás más intézményekkel

alapítványokkal

·       Pályázatokon való részvétel, ennek eredményessége

·       munka-, tűz-, és vagyonvédelem

·       rendszeres orvosi ellátás megszervezése

·       tanuló-és gyermekbalesetek megelőzése

·       ügyeletek (reggeli, esti, udvari)

·       dekoráció

·       tantermek, illemhelyek, folyosók, udvar, szertárak tisztasága

 

A pedagógiai ellenőrzés színterei

Tanórákhoz és szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó

Iskolán kívüli tevékenységek és kapcsolatrendszerek

Minőségfejlesztés

Pedagógiai attitűdök, módszerek, eljárások

Egyéb

·       óralátogatás különböző céllal (pályakezdő, új kolléga: tantárgygondozás, aktivitásmérés)

·       dokumentumok ellenőrzése (pl. tanmenet)

·       taneszközök, tankönyvek kiválasztása és felhasználása, gazdaságossága

·       rendezvények, ünnepségek

·       könyvtár, napközi, tanulószoba, fakultáció, szakkör, korrepetálás, verseny

·       táborok

·       kirándulás

·       DÖK

·       Közművelődési intézmények (múzeum, színház, könyvtár, levéltár)

·       Fogadó órák, szülői értekezletek

·       Szülő szervezet

·       Tanulói szokásrendek

·       Értékelés (osztályzatok aránya, szülői tájékoztatás)

·       Mérések, vizsgálatok (tantárgyi, neveltségi szintfelmérés, attitűd vizsgálat)

·       Partneri elégedettség mérése

·       Belső szabályozók betartásának ellenőrzése

·       Szociális érzékenység

·       Empátia

·       Bánásmód

·       Pozitív értékelés

 

·       Gyermekvédelem

·       Továbbtanulás

·       Beiskolázás

·       Ügyeleti rendszer

·       Házirend

·       A tanítás nélküli munkanapok felhasználása

·       Továbbképzésen való részvétel ellenőrzése

·       Intézményi és intézményen kívüli szakmai munkaközösségek együttműködésének szintje

 

A pedagógiai munka éves ellenőrzési terve

 

Az ellenőrzés területei

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI..

Tanmenetek

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkatervek

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

e- Naplók (haladási és osztályozási rész)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Értékelések

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Anyakönyvek, bizonyítványok

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Füzetek, dolgozatfüzet vezetése, javítása

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Taneszközök, tankönyvek, kiválasztása

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

Óralátogatások

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Napközis foglalkozások, tanulószoba

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Szakkörök, korrepetálás, fakultáció

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Pályakezdő pedagógusok

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Új kollégák

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Az ellenőrzés területei

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V:

VI.

Gyermekvédelmi tevékenység

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Szülői értekezlet, fogadó óra

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

A munkaközösségi tervekben szereplő feladatok megvalósulása

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mérések szervezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Beiskolázás (nyílt nap, beiratkozás)

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Továbbtanulások előkészítése

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Pályázatokon való részvétel

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rendezvények, ünnepek

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Versenyek

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Erdei iskola, tábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tanulói szokásrendszer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ügyeleti rend

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DÖK programjai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Átruházott ellenőrzési jogkörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ellenőrzés területei, azok időbeni beosztása a mindenkori éves munkatervben találhatók.

 

 

 

 

 

 

 

 

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

 

 

 

 

ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

 

A 2023/24. TANÉVRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Nusserné Bedő Gyöngyi

2023. augusztus 31.

A tantestület elfogadta: 2023. augusztus 31.

 

 

 

 

 

Az értékelő csoport tagjai:

- Nusserné Bedő Gyöngyi ig.

- Baginé Tóth Tünde ig.h.

- Miliczki - Mátyás Anikó tanítói munkaközösség vezető

- Bohárné Leszkovich Gabriella pedagógiai munkaközösség vezető

 

A tanév során intézményi önértékelést tervezünk, mivel iskolánk a 2024. évre intézményi és vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt.

 Határideje: 2023. december 31.

Felelős: Nusserné Bedő Gyöngyi

 

Az értékelésre az értékelő csoport tagjainak kiosztott feladatok:

- kérdőívek a pedagógusok számára;

- kérdőívek a szülők számára;

- dokumentumok ellenőrzése,

- interjú elvégzése,

- jegyzőkönyv elkészítése.